Adventi akció! 15% minden képre dec. 15. éjfélig! // 29.000 Ft fölött ingyenes szállítás! // A vásárlással a művészt is támogatod!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MŰVÉSZEKNEK


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSzF”) a The Art Bridge Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Csap utca 5., adószám: 26198020-1-41, cégjegyzékszám: 01-09-307314, e-mail cím: info@artbridge.hu, a továbbiakban: „AB”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő képzőművészek (a továbbiakban: „Művész”, az AB és a Művész a továbbiakban együttesen: „Szerződő felek”) közötti, az AB által üzemeltetett www.artbridge.hu weboldalon (a továbbiakban: „webáruház” vagy „honlap”) keresztül feltöltött műalkotások terjesztésére, és az abból eredő jogokra és kötelezettségekre vonatkozó általános szerződés feltételeket tartalmazzák.

Preambulum

Az AB, amely összekapcsolja az alkotói támogatást és a jogszerű digitális, illetve papír alapú felhasználást, vállalja az ezzel kapcsolatos technikai és logisztikai feladatok ellátását és ezt a partnerséget a Művész elfogadja.

A digitalizált fotó, grafika és festmény nyomtatott formában történő értékesítése, mint új üzleti modell számos területen nyújt teret a művészek számára:

 • · költséghatékonyabb terjesztés
 • · nemzetközi marketing és egyéni márka építési lehetőség az AB platformján keresztül
 • · valós idejű elszámolás

1. A művészeti alkotás

Az AB kortárs művészeket támogató webáruház, mely teret és lehetőséget ad a művészek szellemi alkotásainak, festményeinek, fotóinak, grafikáinak digitalizált formában, illetve papír alapú lenyomatként való terjesztésére.

A szerzői jogi törvény értelmében a szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől. Minden, az AB által kiválasztott és elfogadott mű szerzői jogi védelem alá esik.

2. Művészkapu regisztráció

A Művészeti alkotások AB által történő terjesztésének feltétele a Művészkapun való érvényes regisztráció, amely linket személyre szólóan e-mailben küldünk el a Művésznek.

A regisztráció során a következő adatokat kell megadnia az AB részére:

 • · Keresztnév
 • · Vezetéknév
 • · Email
 • · Jelszó
 • · Művésznév
 • · Profil link

Az AB e-mailben tájékoztatja a Művészt a regisztráció sikeréről. A jelen ÁSzF rendelkezései a Művész és az AB között a sikeres Művészkapu regisztrációval lépnek életbe. A Művész jogosult a regisztrációját a honlapon bármikor törölni. A Művész felhasználói adatai és feltöltött képei a törlést követően eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód, kizárólag új regisztráció lehetséges.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Művész a felelős. Amennyiben a Művész tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A Művész vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3. Képfeltöltés

Érvényes Művészkapu regisztrációt követően nyílik meg a lehetőség a művészeti alkotások webáruházba történő feltöltésére. Minden egyes feltöltést az AB hagy jóvá, és az csak a jóváhagyást követően jelenik meg a webáruház honlapján. A digitális kép feltöltésekor lehetősége van a Művésznek, hogy a nyomtatott képek méretét meghatározza minden egyes kép esetében. A feltöltéskor a nyomtatásra szánt digitális kép elégséges mérete attól függ, hogy milyen méreteket választott ki a művész a kép terjesztésére.

4. Felhasználási engedély

A honlapunkra feltöltött vagy ott közzétett összes kép olyan művészeti alkotás, melynek alkotóját, a Művészt az alkotás egyéni, eredeti jellege alapján szerzői jogi védelem illeti meg („Saját Alkotás”). A Művész a Saját Alkotás honlapunkra való feltöltésével kijelenti és jótáll azért, hogy:

I. A Saját Alkotást maga hozta létre,

II. A Saját Alkotás vonatkozásában rendelkezik az összes szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy a jelen ÁSzF-ben körülírt engedélyeket megadja;

III. Az AB-nek a Saját Alkotás vonatkozásában nincs szüksége harmadik féltől engedélyre és nem tartozik harmadik félnek jogdíjat sem fizetni;

IV. A Saját Alkotás és annak a webáruházban történő forgalmazása nem sérti harmadik fél sem szerzői-, sem személyiségi jogait; valamint hogy

V. A Saját Alkotás megfelel minden, vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A regisztráló Művész a képfeltöltéssel vállalja, hogy az AB számára kiválasztott műveire digitális és papír alapú terjesztési jogot biztosít. A felhasználási engedély kiterjed:

 • · internetes webáruházon keresztül történő terjesztés, nyomtatható formában
 • · nyilvánossághoz közvetítés, a művész nevének megjelölésével (honlap, blog, vlog, social média felületeken).

A Saját Alkotás honlapra történő feltöltésével a Művész az AB számára az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, átruházható, a felhasználás módjára és idejére korlátozott felhasználási engedélyt ad. A felhasználási engedély alapján a Művész engedélyezi az AB számára a Saját Alkotás másolását, továbbítását, terjesztését, nyilvános közzétételét és megjelenítését (mind a ma ismeretes, mind a jövőbeli összes médiumon), így engedélyezi a digitálisan nyomtatott többszörözést (vagyis minden Saját Alkotás vonatkozásában a Művész által meghatározott limitált vagy nem limitált számú nyomtatott kép eladását), az internetes webáruházon keresztül történő terjesztést, nyomtatható formában is, valamint a nyilvánossághoz történő egyéb, marketing célú közvetítését (pl.: honlap, blog, vlog, social média felületeken) is. A felhasználási engedély alapján az AB jogosult továbbá a Saját Alkotásból származtatott anyagok készítésére és azok szerkesztésére is, abból a célból, hogy az AB a Saját Alkotást a honlapján és egyéb felületein megjeleníthesse. A Művész engedélyezi továbbá az AB számára a Saját Alkotás archiválását és megőrzését esetleges jogviták, jogi eljárások vagy egyéb vizsgálatok céljaira. Jelen felhasználási engedély határozatlan időre, Művészkapuról való törlésig szól.

5. A Felek együttműködése

AB jelen Szerződés elfogadásával kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra átveszi a Művész által rendelkezésre bocsátott portfóliót, digitalizálás, terjesztés és népszerűsítés céljából.

AB elidegeníthetetlen joga eldönteni, milyen marketing eszközöket alkalmaz az interneten a saját felületein, és joga van eldönteni, hogy a feltöltött portfólió mely darabjait kívánja közzétenni, teret biztosítani ezzel a Művész számára műveinek népszerűsítésére és értékesítésére.

Szerződő Felek az 2.1 pontban meghatározottak vonatkozásában egymással e-mailen és telefonon egyeztetnek.

AB a jelen ÁszF-ben elvállalt feladatokat saját és szerződő partnereinek eszközeivel, felszerelésével végzi el.

Az AB köteles a Művész által elsőként feltöltött kép feltöltésének dátumától kezdve a szerződés érvényességéig a terjesztési tevékenység eredményéről az elektronikus Művészkapun keresztül tájékoztatni a Művészt, amelyet Művész a Profiljába belépve a Pénzügyek menüpontban tud ellenőrizni.

Az AB köteles a tevékenységéről és a folyamatban lévő egyéb ügyek állásáról a Művész kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen ÁSzF teljesítésének eredményességét befolyásolja.

Művész a folyamatban lévő ügyek ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről az AB-t tájékoztatni köteles.

AB által kezdeményezett kiegészítő információ-kérésnek vagy személyes egyeztetési célú megkeresésnek Művész a megkeresés tudomására jutásáról számított legkésőbb 2 napon belül köteles eleget tenni. Amennyiben Művész ennek nem tesz eleget, úgy AB hiányosságból eredő felelőssége kizárt.

A Művész a Művészkapu regisztrációval vállalja, hogy az AB részére a jelen ÁSzF-ben rögzített kötelezettségei teljesítéséhez szükséges valamennyi információt, adatot a jelen ÁSzF hatálya alatt folyamatosan az AB rendelkezésére bocsát.

Az AB webáruházba műalkotását feltölteni és azt azon keresztül terjeszteni érvényesen kizárólag a Művészkapun történő sikeres regisztrálást követően, jelen ÁSZF elfogadásával lehetséges.

6. Felelősség

Az AB kizárja felelősségét:

 • · az eladásokat és marketing tevékenységet illető mennyiségi kötelezettség alól
 • · az internetes hálózatban bekövetkezett bármilyen hiba esetén, amely ideiglenesen akadályozza a webüzemeltetést és a terjesztést
 • · az interneten küldött nem cégünktől származó adat, üzenet tartalmáért
 • · bármilyen programhiba, technikai hiba vagy vis maior által rendszerünkben keletkezett hibáért
 • · weblapunkon történt hibás elírásokért, téves adatokért

A Művész kizárólag saját szellemi tulajdonát töltheti fel, az AB nem köteles ennek ellenőrzésére, vagyis harmadik személy szellemi tulajdonával való visszaélés esetén minden jogkövetkezmény a Művészt terheli. Az AB-t nem terheli kártérítési felelősség harmadik fél számára visszaélés esetén.

A Művész által hibásan megadott adatokra visszavezethető következményekért az AB-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Művész a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenekhez kerül.

A szerződéskötés a Művész által a Művészkapu regisztráció során elektronikus elfogadással történik, azzal a kikötéssel, hogy a Művész és AB kölcsönösen vállalják, a regisztrációt követő 30 napon belül a szerződést eredetiben is megküldik egymásnak. A szerződés iktatásra kerül AB irattárában.

A Művész a honlapot és a Művészkaput kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az AB nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Az AB kizár minden felelősséget a honlap és a Művészkapu használói által tanúsított magatartásért. A Művész köteles gondoskodni arról, hogy a használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a AB nem vállal felelősséget.

7. Jutalék, fizetési feltételek

A Művészt a saját szellemi tulajdonában lévő feltöltött művek az AB webáruházon keresztül történő digitálisan nyomtatott kép (print, nyomat) eladásából (nettó árából) jutalék illeti meg, az alábbi konstrukció szerint:

 • · Nyitott számú nyomat utáni művész jutalék a vásárlói ár 25%-a
 • · Limitált számú nyomat utáni művész jutalék a vásárlói ár 20%+20%-a

A jutalék változtatására a jogot fenntartjuk, melyről a művészt értesíteni kell minden változtatás esetében.

A vásárlói ár nyitott számú nyomat esetében nem tartalmazza a keretet, paszpartut, akasztót, vásárlói akciót vagy kedvezményt, valamint az egyéb vásárlói költségeket sem (pl: kiszállítási díjat). A vásárlói ár limitált számú nyomat esetében tartalmazza a keretet, paszpartut, akasztót, de nem tartalmazza a vásárlói akciót vagy kedvezményt, valamint az egyéb vásárlói költségeket sem (pl: kiszállítási díjat).  A vásárlói ár változtatására a jogot fenntartjuk.

A képek eladási árát, illetve a jutalék megállapítását a rendszer automatikusan végzi, a képek feltöltése során, a fent felsorolt választási lehetőségek alapján.

A képnek a Művészkapu rendszer alapján megállapított árát, illetve a hozzá tartozó jutalék összegét a Művész köteles elfogadni, ez az ÁSZF érvényességének feltétele.

A jutalék kifizetése 2 módon történhet a Művész részére:

Opció 1.

Az AB köteles a nettó eladási ár meghatározott összegű jutalékát a Művész részére a művész által megadott bankszámlára átutalással megfizetni, a Művész műveiből származó tárgyhavi összes digitálisan nyomtatott kép eladása után, minden harmadik hónapban (minden év január, április, július, októberében), ha az összegyűlt, kifizetetlen jutalék összege elérte a 10 000,- HUF, azaz tízezezer forintot, számla ellenében.

A Művész köteles a számlát a tárgyhónapot követő harmadik hónap utolsó napjáig kézi kiállítású számla esetén postán (levelezési cím: 1016 Budapest, Csap utca 5. I. em. 2.), számlázó programmal kiállított számla esetén elektronikusan (e-mailben: info@artbridge.hu) benyújtani.

Az AB a jutalékot a Művésznek banki átutalással fizeti meg a számla kézhezvételét követő 15 (tizenöt) banki/naptári napon belül.

Opció 2.

Az AB a 7. pontban felsoroltak alapján megállapított jutalékot, megbízási díjként fizeti meg a Művész számára háromhavonta (negyedéves bontásban). Ebben az esetben az AB elhatárolja a 15%-os SZJA-t a művész jutalékából, és azt bérszámfejtéssel fizeti meg a kifizetés hónapjában, SZJA jogcímen, a Művész után a NAV-nak, amiről a művésznek igazolást küld.

A Művészkapu felületen a Művész a regisztrációkor megválaszthatja melyik kifizetési móddal kíván élni, mely írásban módosítható.

Kedvezmény Művészek számára

Amennyiben Művész maga is terjeszteni szeretné műveit, AB erre saját webshopján keresztül is lehetőséget nyújt. Művész saját műveit, az AB rendszerén keresztül kinyomtatva, 10% kedvezménnyel vásárolhatja meg. Más művészek műveit AB webshopján keresztül, 5% kedvezménnyel vásárolhatja meg. Művész saját művei megrendelése esetén jutalékra vagy megbízási díjra nem jogosult.

8. Képkezelés

A Művész által feltöltött képet az Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tárolja. A feltöltött nyers, eredeti képek külső, publikus linkről nem érhetőek el, csak a rendszer tud hozzáférni. Felhasználók által megtekinthető kis felbontású publikus előnézeti képeket egy AWS Lambda generálja le, és teszi elérhetővé a Cloudflare CDN hálózaton keresztül.

A nyomdák az elfogadáshoz, illetve majd a gyártáshoz szükséges eredeti fájlhoz ideiglenes, privát linken tudnak hozzáférni. A privát link a nyomdának egy-egy rendelés alkalmával a rendelés lezárásáig elérhető lesz.

A Művész jogosult az általa feltöltött képet törölni, mely esetben az eredeti és a generált kép és a generált előnézeti kép is automatikus legfeljebb a kép törlésétől számított 30. napra törlődik. Az eredeti kép törlése után még legfeljebb 30 napig van lehetőség annak a visszaállítására. A kép Művész általi törlése nem érinti a képre vonatkozó már hatályosan létrejött vásárlásokat. Az AB vállalja, hogy a kép Művész általi törlésétől fogva a képet nem értékesíti.

Az AB bármikor jogosult a Művész által feltöltött és elfogadásra váró képet indoklás nélkül visszautasítani vagy már feltöltött és jóváhagyott képet bármikor törölni.

9. Az ÁSzF hatálya, módosítása

Az AB az ÁSzF megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a honlapunkon való megjelenéssel lépnek hatályba.

Az AB jogosult jelen ÁSzF-t a Művészkapu felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Művésszel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. Művész a művészkapu használatával elfogadja az ÁSzF mindenkori módosításait.

Az AB fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy a weboldalt más domain név alá helyezze át.

10. Művészkapu regisztráció törlése

AB jogosult jelen Művészkapu regisztrációt törölni, megítélése szerint akár azonnali hatállyal, ha és amennyiben a Művész a jelen ÁSzF-ben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi és azokat az AB erre vonatkozó írásbeli felszólítása esetén sem orvosolja.

Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

 • · Művész egymást követően kettőnél több határidőt elmulaszt
 • · Amennyiben Művész olyan magatartást tanúsít, mely a további együttműködést kizárja

11.Titoktartás

Szerződő Felek rögzítik, hogy az egymás rendelkezésére bocsátott, illetve a teljesítés során keletkezett iratokat, dokumentumokat a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezelik, harmadik személynek, szervezetnek semmilyen módon (sem ellenérték fejében, sem ingyenesen, véglegesen vagy időlegesen) nem adják tovább, a munka végeztével azokat, és másolataikat teljes körűen visszaszolgáltatják egymásnak.

12. Adatkezelés

A Művészkapun történő sikeres regisztrálással a Művész elfogadja, hogy az AB a közte és a Művész között fennálló jogviszony hatálya alatt, illetve azon túlmenően is, a Művész által feltöltött adatokat a jogszabályban meghatározott keretek között kezeli és feldolgozza, azokat bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

13. Értesítések

A jelen ÁSzF-el kapcsolatban tett bármely jognyilatkozat, üzenet, értesítés kizárólag írásban érvényes, és csak akkor, ha az e-mailen eljuttatott jognyilatkozatokat, értesítéseket, tájékoztatásokat a címzett visszaigazolta azok kézhezvételét, vagy a feladó hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy a címzett az értesítést, tájékoztatást kézhez vette.

14. Vegyes rendelkezések

Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen ÁSzF a magyar jog hatálya alá tartozik, a jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket megpróbálják tárgyalások útján rendezni és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz.

Jelen ÁszF-t a Művész áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezően a Művészkapu regisztrációval elfogadja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: az Általános Szerződési Feltételek Művészek általi elfogadása.